Webová analytika a její nástroje


Podle oficiální definice asociace Digital Analytict Association webová analytika zahrnuje měření, sběr, analýzu a reportování internetových dat, za účelem pochopení a optimalizace využívání webu.Tato definice je zcela odpovídající a jednoduše a souhrnně nám vysvětluje, čím se tento rozbor ve skutečnosti zabývá.
on-line vyhledávání
Pro konečný výsledek webová analytika používá dva typy dat:
·         Kvantitativní data jsou takzvaná takzvané „clickstream data“,která nám odpovídají na vyřčenou otázku – „co a jak se stalo“. Zde se měří, kam se uživatelé internetu při jeho procházení proklikávají, jaké stránky si na webu zobrazují, jaká je aktivita uživatelů při zobrazení e-mailových newsletterů, procentuální součet dokončených a nedokončených objednávek a další data.

·         Kvalitativní data, nám naopak odpovídají na otázku, „proč se to či ono vlastně stalo“. Tato data se získávají od respondentů přes různé dotazníky.
K využití webové analytikyjsou k dispozici placené nástroje, jako jsou např. Above SiteCatalyst nebo Webtrends. V České republice je nejčastějším nástrojem webové analytiky Google Analytics, který je bezplatný. Google Analytics je dokonalým nástrojem v oblasti marketinku a cílené reklamy.
Google Analyticske svému fungování využívá sčítací metodu, která funguje díky měřícímu kódu, který si provozovatelé webu umístí na své stránky.

Toto měření sleduje např.:
·         které stránky si návštěvníci zobrazují
·         kolik jich celkově zhlédly
·         kolik návštěv bylo jednorázových
·         na které stránky se uživatelé opakovaně vracení
·         jakou dobu návštěvníci na webu strávili
·         další zajímavá data
 google analytics
Tyto údaje se ukládají na server společnosti Google, kterou si pomocí rozhraní Google Analytics můžeme ihned přečíst. Výsledkem je celkový pohled na to, co se na našem webu děje, jaká je jeho návštěvnost a jak se jeho uživatelé chovají. K vyhodnoceným datům se lze dostat i přes mobilní aplikaci.